פוסט: מאיר דוד – משקי הבית בישראל לא מצליחים לגמור את החודש!

מאמרים נוספים

קטגורית מאמרים

ממוצע זמן קריאה: 4

מאיר דוד – משקי הבית בישראל לא מצליחים לגמור את החודש!

ממוצע זמן קריאה: 4 דקות

מאיר דויד – ההוצאה הכספית של משקי הבית ב-3 העשירונים התחתונים גבוהה מההכנסות

מאיר דוד, מומחה לכלכלה וראיית חשבון, ניתל את דוח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המתייחס להוצאות והכנסות של משקי הבית לשנת 2017. מהנתונים עולה כי קיימים פערים עצומים בין בעשירונים השונים כך שהתוצאות הכלליות יפות ביחס למצב הקשה בקרב שעבות האוכלוסיה. י

נציין כי מהדוח של הלמ"ס עולה כי ההכנסה הכספית הממוצעת ברוטו לחודש למשק בית, מכל מקורות ההכנסה הגיעה ל-20,027 ₪ וההוצאות הכלליות הסתכמו ב-16,267 ש"ח לחודש. נציין כי סעיף ההוצאה הגדול של משקי הבית בישראל הינו סעיף הדיור שהיה 24.4% ממשקל ההוצאה הכוללת ונוסיף כי הישראלים מתקשים לחסוך ולשים כסף בצד. לשם הדגשה נציין כי הישראלים חוסכים בממוצע 250 שקלין בחודש.

נתוני הכנסות והוצאות לכלל משקי הבית בשנת 2017

 • ההכנסה הכספית הממוצעת ברוטו לחודש למשק בית, מכל מקורות ההכנסה הגיעה ל-20,027 ש"ח (עלייה ריאלית של 4.5% לעומת השנה הקודמת).
 • ההוצאה הכוללת לתצרוכת, הכוללת את אומדן ההוצאה על שירותי דיור, הסתכמה ב-16,267 ש"ח לחודש (עלייה ריאלית של 2.7% לעומת השנה הקודמת).
 • בהשוואה בין ממוצע ההכנסות וההוצאות, ההכנסה הכספית נטו לחודש למשק בית היא 16,518 ש"ח וההוצאה הכספית היא 13,114 ש"ח לחודש.
 • 79.0% מהכנסות משקי הבית מקורן בעבודה, 10.9% – בקצבאות ותמיכות והיתר – בהון, פנסיות וקופות גמל.

פערים בין משקי הבית

 • מדד ג'יני למדידת אי-שוויון ירד בשנת 2017 ועמד על 0.351 נקודות.
 • הפערים בין העשירון העליון לתחתון בהכנסות הכספיות נטו גבוהים הרבה יותר מהפערים בהוצאות הכספיות (העשירון העליון מכניס פי 7.4 מהעשירון התחתון ומוציא פי 2.3 מהעשירון התחתון).
 • בשלושת העשירונים התחתונים, ההוצאה הכספית של משקי הבית גבוהה מההכנסה נטו שלהם.
 • ההכנסה הכספית נטו של החמישון העליון היא 37.9% מסך הכנסות משקי הבית, בהשוואה ל-6.6% בחמישון התחתון.
 • יותר מרבע מסך ההוצאה של החמישון התחתון (26.5%) היה על מזון והלבשה והנעלה, בהשוואה לפחות מחמישית (17.2%) בחמישון העליון.

בעלות על מוצרים בני-קיימה

 • ל-97.3% ממשקי הבית בישראל יש לפחות טלפון נייד אחד.
 • ל-78% ממשקי הבית יש מחשב, ל-38.6% יש מחשב לוח (טאבלט) ו-74.1% מחוברים לאינטרנט.
 • ל-7.7% ממשקי הבית יש אופניים חשמליים.

הכנסות והוצאות של משקי הבית

 • ההכנסה הכספית הממוצעת ברוטו לחודש למשק בית, מכל מקורות ההכנסה הגיעה בשנת 2017 ל-20,027 ש"ח.
 • בניכוי תשלומי חובה, הגיעה ההכנסה הכספית נטו ל-16,518 ש"ח.
 • ההוצאה הכספית הממוצעת לחודש (ללא שירותי דיור) הגיעה ל-13,114 ש"ח, 79% מההכנסה הכספית.

הכנסות והוצאות לפי מעמד בעבודה של ראש משק הבית – משקי בית שבראשם שכיר

 • ההכנסה הכספית ברוטו של משקי בית שבראשם שכיר הגיעה ל-22,461 ש"ח בממוצע לחודש.
 • ההכנסה הכספית נטו (בניכוי תשלומי חובה) הגיעה ל-18,448 ש"ח.
 • ההוצאה הכספית (14,107 ש"ח) מהווה 76.5% מההכנסה הכספית נטו למשק בית.

משקי בית שבראשם עצמאי

 • ההכנסה הכספית ברוטו של משקי בית שבראשם עצמאי הגיעה ל-25,679 ש"ח בממוצע לחודש.
 • ההכנסה הכספית נטו הסתכמה ב-20,034 ש"ח.
 • ההוצאה הכספית (16,895 ש"ח) מהווה 84.3% מההכנסה הכספית נטו למשק בית.

משקי בית שבראשם אדם שאינו עובד

 • ההכנסה הכספית ברוטו של משקי בית שבראשם אדם שאינו עובד, הגיעה ל-8,279 ש"ח בממוצע לחודש.
 • ההכנסה הכספית נטו הסתכמה ב-7,753 ש"ח.
 • ההוצאה הכספית (7,487 ש"ח) מהווה 96.6% מההכנסה הכספית נטו למשק בית.
 • במשקי בית אלו הגיל הממוצע של ראש משק הבית 68 וכי מספר הנפשות קטן ועומד על 1.9.

חלוקת הכנסות והוצאות בעשירונים של משקי בית

 • ההוצאה הכספית של משקי הבית בשלושת העשירונים התחתונים גבוהה מהכנסתם.
 • החל מהעשירון הרביעי ההכנסות עולות על ההוצאות בהדרגה: בעשירון הרביעי ההפרש בין ההכנסה להוצאה קטן (8.7%), ואילו בעשירון העליון הפרש זה גדול מאוד (77.6%).
 • פערי ההכנסות בין העשירון העליון לתחתון (פי 7.4) גבוהים הרבה יותר מפערי ההוצאות (פי 2.3).
דגל ישראל

הרכב ההוצאות של משקי הבית – הוצאה לתצרוכת לפי קבוצות הוצאה ראשיות

 • ההוצאה הממוצעת לתצרוכת, הכוללת את אומדן ההוצאה על שירותי דיור בבעלות, הסתכמה ב-16,267 ש"ח לחודש.
 • סעיף ההוצאה הגדול של משק בית היה סעיף הדיור שהיה 24.4% ממשקל ההוצאה הכוללת. אחריו היו סעיף התחבורה והתקשורת – 20.2% וסעיף המזון (כולל ירקות ופירות) – 16.9%.

הוצאות לתצרוכת לפי חמישונים

 • מספר הנפשות בחמישון התחתון הוא 4.1 בממוצע לעומת 2.7 נפשות בממוצע בחמישון העליון. למרות ההבדל במספר הנפשות, ההוצאה בחמישון העליון גבוהה יותר מאשר בחמישון התחתון בכל סעיפי סל התצרוכת הראשיים.
 • ההוצאה למשק בית בחמישון העליון הייתה 23,424 ש"ח לחודש – פי 2.2 מההוצאה בחמישון התחתון (10,462 ש"ח לחודש).
 • פערים גדולים בין החמישון העליון לתחתון נמצאו בהוצאה על: תחבורה ותקשורת (פי 3.7), בריאות (פי 3.1) וחינוך, תרבות ובידור (פי 2.3).
 • פערים קטנים יחסית בהוצאות בין חמישונים אלה נמצאו בהוצאה על מוצרים בסיסיים כמו סעיפי המזון (פי 1.4) וההלבשה וההנעלה (פי 1.7).
 • יותר מרבע מסך ההוצאה של החמישון התחתון (26.5%) הייתה על מזון והלבשה והנעלה, לעומת פחות מחמישית (17.2%) בחמישון העליון.

הכנסות של משקי הבית – אי-שוויון בהכנסות

 • מדד ג'יני עמד ב-2017 על 0.351 נקודות.
 • ירידה מתמשכת באי-השוויון משנת 2009.

חלוקת הכנסות בין עשירונים וחמישונים

 • בחלוקת הכנסות שוויונית, כל עשירון היה מהווה 10% מסך ההכנסות של האוכלוסייה, וכל חמישון -20%.
 • בשנת 2017 הכנסתו של החמישון העליון (שני העשירונים העליונים) מהווה 37.9% מסך הכנסות אלו.
 • חלקו של החמישון התחתון מהווה 6.6% מסך הכנסות אלו.
 • חלקם של החמישונים האמצעיים (השני עד הרביעי) מהווה 55.5% מסך הכנסות אלו.

הרכב ההכנסות

 • 79.0% מההכנסות הכספיות של משקי הבית ב-2017 מקורן בהכנסה מעבודה (15,812 ש"ח)
 • 10.9% מההכנסות הכספיות של משקי הבית ב 2017 מקורן בקצבאות ובתמיכות (2,186 ש"ח)
 • אחוז ההכנסה מעבודה בחמישון התחתון עמד על 62.5% לעומת 79.4% בחמישון העליון.
 • אחוז ההכנסה מקצבאות ומתמיכות בחמישון התחתון עמד על 35.4% לעומת 5.7% בחמישון העליון.
 • בחמישון העליון יש 1.7 מפרנסים בממוצע לעומת 0.9 מפרנסים בחמישון התחתון.

בעלות על מוצרים בני-קיימה של משקי הבית – בעלות על מוצרים בני-קיימה בשנים 2017-2003

 • לראשונה בשנת 2017 נספרו יחד עם המנויים על טלוויזיה בכבלים או בלוויין גם מנויי ספקיות הטלוויזיה האינטרנטיות. כתוצאה מכך, עלה מעט אחוז הבעלות (מ-55.9% בשנת 2016 ל-59.2% בשנת 2017), לאחר כמה שנים של ירידה.
 • לראשונה בשנת 2017 נשאלו משקי הבית על בעלות על אופניים חשמליים (7.7%).
 • אחוז הבעלות על טלפונים ניידים עלה מ-80.9% בשנת 2003 ל-97.3% ב-2017.

בעלות על מוצרים בני-קיימה לפי עשירונים – ככל שמשק בית נמצא בעשירון גבוה יותר, בבעלותו מוצרים רבים ומגוונים יותר.

 • ל-92.2% ממשקי הבית בעשירון העליון יש מחשב בהשוואה ל-56.1% בעשירון התחתון.
 • קונסולת משחקים המשמשת בעיקר ילדים, נמצאת ב-17.4% ממשקי הבית בעשירון העליון לעומת 11.7% בעשירון התחתון. יצוין כי אחוז משקי הבית עם הילדים גבוה הרבה יותר בעשירון התחתון (63.3%) מאשר בעשירון העליון (21.0%).
 • ל-42.5% ממשקי הבית בעשירון העליון יש מתקן לטיהור מים (כולל גם מתקן למים מינרליים) בהשוואה ל-15.2% ממשקי הבית בעשירון התחתון.
 • ל-94.5% ממשקי הבית בעשירון העליון יש מכונית אחת לפחות, ול-49.3% מהם יש שתי מכוניות לפחות. לעומת זאת, ל-41.1% ממשקי הבית בעשירון התחתון יש מכונית אחת לפחות, ול-4.9% יש שתי מכוניות ויותר.
 • ל-7.4% ממשקי הבית בעשירון התחתון יש אופניים חשמליים בדומה לאחוזי הבעלות בעשירון העליון (6.6%).

החדשים שלנו

השאירו תגובה למערכת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

השאירו תגובה

צרו קשר

מאמרים נוספים

נשמח לשיתף הדף שלנו :-)

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook